Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Algemene reisvoorwaarden

Algemene reisvoorwaarden Elkaar Ontmoeten.
Elkaar Ontmoeten is ingeschreven bij de KVK onder nummer 59274433.

Artikel 1.1

Deze reisvoorwaarden zijn van toepassing op pakketreisovereenkomsten die Elkaar Ontmoeten met jou als reiziger sluit.

Artikel 1.2

Elkaar Ontmoeten kan deze reisvoorwaarden ook van toepassing verklaren op enkelvoudige reisdiensten,zoals accommodatie,autoverhuur;pendelreizen per bus. De organisator vermeldt dit dan expliciet in de aanbieding.

Artikel 1.3

Als reiziger heb je het recht om binnen 24 uur na de totstandkoming van de reisovereenkomst deze zonder opgave van redenen kosteloos te annuleren. Je hebt geen herroepingsrecht als je de pakketreisovereenkomst binnen 8 weken voor vertrek sluit,en ook niet bij zogenaamde cruisereizen.. Onder reiziger wordt in dit verband uitsluitend de hoofdboeker/aanmelder verstaan.

Artikel 1.4

Werkdagen: maandag tot en met vrijdag van 09:00 uur tot 17:30 uur en zaterdag van 10:00 uur tot 16:00 uur, uitgezonderd in Nederland erkende feestdagen, tenzij de handelaar uitdrukkelijk anders vermeldt.

Artikel 2 Informatie van Elkaar Ontmoeten

 • 2.1. Elkaar Ontmoeten of, namens deze, de doorverkoper heeft je voorafgaand aan het sluiten van deze overeenkomst de wettelijk voorgeschreven standaardinformatie, alsmede de voornaamste kenmerken van de reisdiensten verstrekt.
 • 2.2. De organisator kan aan het sluiten van de pakketreisovereenkomst de voorwaarde verbinden dat je een reisverzekering sluit en kan je ook vragen om aan te tonen dat je dit hebt gedaan.
 • 2.3. De organisator draagt geen verantwoordelijkheid voor algemene informatie in foto’s, folders, advertenties, websites en andere informatiedragers, als die door derden zijn opgesteld of uitgegeven.
 • 2.4. Staat het aanbod van de organisator online, dan maken de hierin vermelde gegevens deel uit van de overeenkomst, tenzij anders in het aanbod is vermeld. Het online-aanbod van de organisator kan snel wijzigen. Als je later wilt kunnen aantonen wat het aanbod precies inhield maak dan bij boeking een print van het scherm (print screen) waarop het aanbod van de organisatortor staat.
 • 2.5. Je blijft zelf, onverminderd het hiervoor vermelde, verantwoordelijk om bij de betrokken autoriteiten aanvullende informatie in te winnen over paspoorten en visaverplichtingen en je moet ook tijdig voor vertrek nagaan of de eerder verkregen informatie intussen niet is gewijzigd.
 • 2.6. Bij vliegvervoer maakt de handelaar de identiteit van de uitvoerende luchtvaartmaatschappij, zodra deze bij de organisator bekend is, aan jou bekend. De definitieve vertrek- en aankomsttijden van vervoersonderdelen van de reis staan uiterlijk vermeld in de reisbescheiden.

Artikel 3 Door jou te verstrekken informatie

 • 3.1. Je verstrekt tijdig voor het sluiten van de overeenkomst alle gegevens over jezelf en de door jou aangemelde reizigers die van belang kunnen zijn voor het sluiten of de uitvoering van de overeenkomst. Daaronder vallen in ieder geval je mobiele telefoonnummer(s) en je e-mailadres(sen).
 • 3.2. Je vermeldt de bijzonderheden over je eigen lichamelijke en geestelijke toestand, en die over de door jou aangemelde groep reizigers, die van belang kunnen zijn voor de goede uitvoering van de reis.
 • 3.3. Als je in je informatieplicht tekortschiet kan dit tot gevolg hebben dat Elkaar Ontmoeten jou en je eventuele medereiziger(s) van (verdere) deelname aan de reis uitsluit. In dat geval brengt Elkaar Ontmoeten alle hiermee gemoeide kosten aan jou in rekening.
 • 3.4. Je kunt zowel om medische als om andere redenen Elkaar Ontmoeten verzoeken om het reisaanbod te wijzigen. Als hieraan kosten zijn verbonden, maakt de Elkaar Ontmoeten die aan jou bekend. Elkaar Ontmoeten is niet verplicht om aan een dergelijk verzoek gehoor te geven. Doet hij dat wel, dan ben je verplicht de aan de wijziging verbonden kosten te vergoeden.

Artikel 4 Bevestiging/Herroeping door de organisator

 • 4.1. Als je het aanbod van de organisator aanvaardt, inclusief de van toepassing verklaarde voorwaarden en de ontvangst van de wettelijk voorgeschreven informatie, komt de overeenkomst tot stand. Bij of onverwijld na totstandkoming van de overeenkomst ontvang je een bevestiging en/of een factuur.
 • 4.2. Bij telefonisch gesloten pakketreisovereenkomsten ben je pas aan de overeenkomst gebonden nadat Elkaar Ontmoeten de reis heeft bevestigd. Deze bevestiging vindt bij voorkeur schriftelijk (waaronder per e-mail) plaats. Doe je een (aan)betaling dan geldt die in ieder geval als bewijs dat je het aanbod van de organisator hebt geaccepteerd.
 • 4.3. De organisator kan de reisovereenkomst binnen de in de aanbieding vermelde termijn opzeggen als het aantal aanmeldingen kleiner is dan het voorafgaand aan de boeking kenbaar gemaakte vereiste minimumaantal deelnemers. De organisator stelt je hiervan uiterlijk in kennis:
  • 20 dagen voor vertrek bij reizen van meer dan zes (6) dagen;
  • 7 dagen voor vertrek bij reizen van twee (2) tot zes (6) dagen;
  • 48 uur voor vertrek bij reizen van minder dan twee (2) dagen. Heb je al (aan-)betalingen gedaan, dan betaalt de organisator terug binnen de termijn van art. 4.5.
 • 4.4. Het aanbod van Elkaar Ontmoeten is vrijblijvend. Hij kan zo nodig het aanbod, ook nog na jouw aanvaarding van het aanbod en eventuele bevestiging daarvan door hem, herroepen. Elkaar Ontmoeten moet de herroeping zo spoedig mogelijk doen, maar in ieder geval binnen 24 uur (reizen naar Europa en de Middellandse Zeelanden), respectievelijk binnen 48 uur (reizen naar overige bestemmingen) na de dag van aanvaarding onder opgaaf van redenen. Als je het aanbod in het weekend aanvaardt, vangt de termijn voor herroeping door Elkaar Ontmoeten aan op zondagavond middernacht, tenzij deze gevolgd wordt door een algemeen erkende feestdag in welk geval de termijn aanvangt om middernacht van de laatste feestdag.
 • 4.5. In alle gevallen dat je recht hebt op terugbetaling van reeds door jou verrichte betalingen doet Elkaar Ontmoeten dat onverwijld, maar in ieder geval binnen 14 dagen nadat het recht op terugbetaling is ontstaan.
 • 4.6. Kennelijke fouten en/of vergissingen binden Elkaar Ontmoeten niet. Dit soort fouten en vergissingen zijn – vanuit het perspectief van de gemiddelde reiziger – op het eerste gezicht als zodanig kenbaar of zouden dat moeten zijn.

Artikel 5 Wijzigingen door de organisator.

 • 5.1. Elkaar Ontmoeten heeft het recht om de reisovereenkomst te wijzigen als het gaat om onbeduidende wijzigingen en als hij jou op een duidelijke, begrijpelijke en in het oog springende manier tijdig hiervan in kennis heeft gesteld. Je kunt deze wijziging niet afwijzen.
 • 5.2. Als Elkaar Ontmoeten zich genoodzaakt ziet om voor aanvang van de reis deze op een ingrijpend punt te wijzigen, stelt hij je daarvan op een duidelijke en begrijpelijke wijze in kennis en vraagt je of je de voorgestelde wijzigingen wilt aanvaarden of de reisovereenkomst kosteloos wilt annuleren. Houden de wijzigingen in dat de kwaliteit of de kosten van de pakketreis vermindert dan doet Elkaar Ontmoeten gelijktijdig een passend voorstel tot verlaging van de reissom. Onder ingrijpende wijzigingen worden verstaan wijzigingen in de voornaamste kenmerken van de reisdiensten als bedoeld in artikel 2.1.
 • 5.3. Bij reizen die 14 dagen of later beginnen na kennisgeving van de wijziging als in het vorige lid bedoeld, deel je de organisator niet later dan na 48 uur na ontvangst van de kennisgeving mee wat je hebt besloten. Voor reizen die beginnen binnen 14 dagen na kennisgeving geldt dat Elkaar Ontmoeten onverwijld en in ieder geval binnen 24 uur jouw besluit mee deelt. Als je niet binnen de gestelde termijn jouw besluit meedeelt, geldt dat je de wijzigingen hebt geaccepteerd.
 • 5.4. Elkaar Ontmoeten heeft tot 20 dagen voor vertrek het recht om de prijs van de reis te verhogen met maximaal 8%, maar alleen als die is toe te schrijven aan:
  • verhoging van de kostprijs van brandstof of;
  • verhoging van de kostprijs van andere energiebronnen of;
  • verhoging van belastingen of;
  • verhoging van vergoedingen over de in de in de overeenkomst begrepen reisdiensten, geheven door niet direct bij de uit.voering betrokken derden met inbegrip van toeristenbelastingen, landingsrechten en vertrek-ov aankomstbelasting in havens en/of op vliegvelden. De organisator kan in zijn aanvullende voorwaarden opnemen dat hij zich dit recht op prijsverhoging ook voorbehoudt bij verhoging van wisselkoersen die voor de pakketreis van belang zijn. Je hebt recht op prijsverlaging onder aftrek van de werkelijk gemaakte administratiekosten als om dezelfde redenen de kosten zoals in dit artikel omschreven dalen.

Artikel 6 Hulp en bijstand.

 • 6.1. Elkaar Ontmoeten biedt hulp en bijstand als je in moeilijkheden verkeert. Dat geldt ook voor onvermijdbare en buitengewone omstandigheden waardoor de reis niet verloopt overeenkomstig de verwachtingen die je op grond van de overeenkomst redelijkerwijs mag hebben. Deze bijstand bestaat uit adequate informatie over medische diensten, plaatselijke autoriteiten, consulaire bijstand en ondersteuning bij het gebruik van communicatie en het vinden van alternatieven. De partij die verantwoordelijk is voor de omstandigheden die aanleiding gaven tot deze hulp en bijstand draagt de kosten hiervan.
 • 6.2. Zijn deze moeilijkheden het gevolg van opzet of nalatigheid van jouw kant, dan komen ook de kosten van de organisator zelf voor jouw rekening. Deze kosten zullen niet hoger zijn dan de werkelijk door de organisator en de eventueel door hem ingeschakelde derden gemaakte kosten.
 • 6.3. Verloopt de reis niet overeenkomstig de verwachtingen die je op grond van de overeenkomst redelijkerwijs mag hebben, door omstandigheden die noch aan jou, noch aan de reisorganisator zijn toe te rekenen, dan draagt ieder zijn eigen schade. Voor Elkaar Ontmoeten bestaat deze bijvoorbeeld uit de extra inzet van menskracht en voor jou bijvoorbeeld uit extra verblijf- en repatriëringskosten.
 • 6.4. Maakt vervoer deel uit van de reis en kan door overmacht niet voor je terugkeer op de afgesproken datum worden gezorgd, dan heb je recht op maximaal drie (3) gratis overnachtingen in een, als dat mogelijk is, gelijkwaardige accommodatie. Deze beperking tot 3 nachten geldt niet voor mindervaliden en hun begeleiders, zwangere vrouwen, alleenreizende minderjarigen en personen die specifieke medische bijstand behoeven, onder voorwaarde dat zij Elkaar Ontmoeten minimaal 48 uur voor aanvang van de reis over deze bijzondere omstandigheden hebben geïnformeerd.

Artikel 7  Uitvoering van de overeenkomst en aansprakelijkheid Elkaar Ontmoeten.

 • 7.1. Elkaar Ontmoeten zorgt voor de uitvoering van de reisovereenkomst overeenkomstig de verwachtingen die je redelijkerwijs mag hebben op grond van de overeenkomst. Als een bepaald onderdeel niet overeenkomstig de afspraken kan worden uitgevoerd en je Elkaar Ontmoeten daarvan onverwijld op de hoogte hebt gesteld, zorgt Elkaar Ontmoeten er alsnog voor dat de overeenkomst overeenkomstig de afspraken wordt uitgevoerd. Dit tenzij dat onmogelijk is of met zulke hoge kosten gepaard gaat dat je dit in redelijkheid niet van Elkaar Ontmoeten kan verlangen.
 • 7.2. Als een aanzienlijk deel van de diensten niet kan worden nagekomen, zorgt Elkaar Ontmoeten voor geschikte alternatieven van minimaal gelijkwaardige kwaliteit zonder dat hij hiervoor kosten in rekening brengt. Tijdens de periode dat de reisovereenkomst niet uitgevoerd wordt overeenkomstig hetgeen je op grond van de overeenkomst redelijkerwijs mag verwachten, en ook als de geboden alternatieven van mindere kwaliteit zijn, biedt Elkaar Ontmoeten een passende prijsverlaging aan.
 • 7.3. Je hebt het recht om de voorgestelde alternatieven af te wijzen als deze niet vergelijkbaar zijn met wat in de reisovereenkomst is afgesproken. Als het aangeboden alternatief van mindere kwaliteit is, kun je het alternatief afwijzen als de aangeboden prijsverlaging ontoereikend is.
 • 7.4. Bij de beoordeling van het aangeboden alternatief en/of de geboden prijsvermindering wordt rekening gehouden met objectieve maatstaven die uit het alternatieve aanbod blijken. Daaronder vallen de volgende omstandigheden:
  • De situering van de accommodatie in de plaats van bestemming;
  • De aard en klasse van de accommodatie;
  • De faciliteiten die de accommodatie verder biedt.Bij deze beoordeling zal ook rekening worden gehouden met:
  • De samenstelling van het reisgezelschap;
  • De aan de organisator bekende en door hem bevestigde eigenschappen van de reiziger(s), waaronder de door deze gemelde en door Elkaar Ontmoeten geaccepteerde en vastgelegde persoonlijke omstandigheden.
 • 7.5. Je mag een tekortkoming zelf verhelpen en hebt recht op terugbetaling van de in dit verband gedane noodzakelijke uitgaven, als: a. Je Elkaar Ontmoeten er tijdig op hebt gewezen dat de reis niet overeenkomstig de verwachtingen die je redelijkerwijs mag hebben wordt uitgevoerd en Elkaar Ontmoeten deze tekortkoming niet binnen een door jou gestelde redelijke termijn verhelpt, of als Elkaar Ontmoeten te kennen geeft dat hij de tekortkoming niet kan verhelpen; b. De tekortkoming onmiddellijk moet worden verholpen.
 • 7.6. Als de tekortkoming aanzienlijke gevolgen heeft voor de uitvoering van de reis en hij deze niet binnen een redelijke termijn heeft verholpen, kun je de overeenkomst kosteloos opzeggen. Je hebt in voorkomend geval recht op een schadevergoeding en/of prijsvermindering. Dit onverminderd je recht op, als vervoer in de reis is inbegrepen, kosteloze repatriëring met gelijkwaardig vervoer.
 • 7.7. De aansprakelijkheid van Elkaar Ontmoeten voor schade die je lijdt is beperkt tot driemaal de reissom, tenzij sprake is van opzettelijk, of nalatig handelen. Elkaar Ontmoeten kan zijn aansprakelijkheid niet uitsluiten of beperken voor schade die bestaat uit persoonlijk letsel van de reiziger.
 • 7.8. Elkaar Ontmoeten is niet aansprakelijk voor de tekortkoming van een verplichting als die is toe te rekenen aan jou zelf, een gevolg is van onvermijdbare en buitengewone omstandigheden of toe te rekenen is aan een derde die niet door Elkaar Ontmoeten is ingeschakeld bij de uitvoering van de reisdiensten.
 • 7.9. Als op een, in de reisovereenkomst, begrepen dienst een verdrag of een Verordening van de EU van toepassing is, kan Elkaar Ontmoeten zich beroepen op een uitsluiting of beperking van aansprakelijkheid die dat verdrag of Verordening aan een dienstverlener als zodanig toekent of toestaat. Bij cumulatie van schadevergoeding of prijsverlaging als in dit artikel bedoeld, mag Elkaar Ontmoeten de vergoedingen met elkaar verrekenen.

Artikel 8 Jouw rechten

 • 8.1. Indeplaatsstelling
  • 8.1.1. Je kunt Elkaar Ontmoeten verzoeken om jou door een ander te laten vervangen. Daarvoor gelden de volgende voorwaarden:
   • De ander voldoet aan alle voor de overeenkomst geldende voorwaarden; en
   • Je dient het verzoek uiterlijk 7 kalenderdagen vóór vertrek op een door de organisator vooraf meegedeelde wijze in, dan wel zo tijdig dat de organisator benodigde handelingen en formaliteiten nog kan uitvoeren; en
   • De voorwaarden van de bij de uitvoering betrokken dienstverleners verzetten zich niet tegen deze indeplaatsstelling.
  • 8.1.2. De aanmelder, jij en degene die jou vervangt zijn hoofdelijk aansprakelijk tegenover Elkaar Ontmoeten voor de betaling van het nog verschuldigde gedeelte van de reissom, de wijzigingskosten, toeslagen en andere kosten als gevolg van de vervanging.
  • 8.1.3 Op jouw verzoek maakt Elkaar Ontmoeten deze kosten inzichtelijk en hij voorziet jou als je daarom vraagt van stukken waaruit deze kosten blijken.
 • 8.2. Reisbescheiden
  • 8.2.1. Elkaar Ontmoeten geeft in de bevestiging aan op welk tijdstip en op welke manier hij de reisbescheiden aan jou ter beschikking stelt.
  • 8.2.2. Als je op het door de organisator meegedeelde tijdstip, maar uiterlijk 5 werkdagen voor vertrek, nog geen reisbescheiden ontvangen hebt, meld je dit onverwijld aan Elkaar Ontmoeten of de doorverkoper.
 • 8.3 Garantie bij financieel onvermogen
  • 8.3.1 Als Elkaar Ontmoeten wegens financieel onvermogen niet meer aan zijn verplichtingen kan voldoen, zal Elkaar Ontmoeten zorggedragen voor de uitvoering van een reis door een ander,en zal onmiddellijk de STO garantieregeling in werking treden. (zie garantieregeling STO)
 • 8.4 Om te voldoen aan de wettelijk verplichte garantiestelling maakt Elkaar Ontmoeten gebruik van STO Garant. De hoofdboeker kan dit controleren via de STO Garant deelnemerspagina (www.stogarant.nl/deelnemers). Alle informatie over STO Garant vindt de hoofdboeker op www.sto-garant.nl. Bij elk (reis)aanbod van Elkaar Ontmoeten wordt duidelijk vermeld of de garantie van STO Garant van toepassing is. In de garantieregeling leest de hoofdboeker wat de garantie inhoudt en welke voorwaarden van toepassing zijn. De hoofdboeker vindt deze garantieregeling op de website van STO Garant (www.sto-garant.nl/downloads). Indien de garantie van STO Garant van toepassing is op de reisovereenkomst, dan betaalt de hoofdboeker de reissom niet aan Elkaar Ontmoeten, maar aan de derdengeldenrekening van Stichting Derdengelden Certo Escrow, een bij De Nederlandsche Bank (DNB) en de Autoriteit Financiële Markten (AFM) geregistreerde betaaldienstverlener. Deze stichting derdengelden waarborgt de reissom van de hoofdboeker tot na afloop van de reisovereenkomst. Wanneer diensten door financieel onvermogen van Elkaar Ontmoeten niet (volledig en/of tijdig) worden verleend, dan voert STO Garant de garantie uit. In de garantieregeling leest de hoofdboeker hoe de hoofdboeker daar in dat geval aanspraak op maakt.

Artikel 9 Reissom

De gepubliceerde reissom geldt per reiziger, is gebaseerd op 2 reizigers die een kamer delen, tenzij anders is vermeld in de publicatie. De gepubliceerde reissom omvat alleen de diensten en voorzieningen zoals in het programma gepubliceerd. Er zijn toeslagen voor 1 persoons-kamers en eenpersoonsarrangementen tenzij er anders is vermeld.